Statistika

Par 2019.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

96 81                     177

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

56 70                     126

t.sk., personas nāve

5 11                     16

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 22 24                     46

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1 0                     1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 9 6                     15

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

19 29                     48

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0 0                     0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 8 12                     20

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 67776,42  75185,00                     142961,42

t.sk., personas nāve

9675,00 4300,00                     13975,00

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 25731,00  38055,00                     63786,00

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1505,00  0,00                      1505,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

13965,00 12845,00                     26810,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

16900,42  19985,00                     36885,42

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00                      0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

114 160                     274

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

121 106                     227

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

13 16                     29

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 20 9                     29

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

6 7                     13
VRS pieprasījumi patvēruma meklētājiem 0 0                     0

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0 0                     0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

 173551,41  115104,95                     288656,36

t.sk., administratīvajās lietās

 538,95  497,72                     1036,67

t.sk., civillietās

 8391,77 7131,48                     15523,25

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 163594,25  106614,85                      270209,10

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 1026,44  860,90                     1887,34
Satversmes tiesas procesā 0,00  0,00                      0,00
Saņemto iemaksu apmērs valsts  nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai 0,00  0,00                      0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

 154 157                      

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

1863 1814                     3677

pēc JPA norīkojuma

 146  183                     329

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 1704  1623                     3327

saskaņā ar Ārstniecības likuma 

68.pantu

 13  8                      21

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

463 416                     879

2018.gads

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads