Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Juridiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība

Tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību

    Valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās var saņemt persona*, kura:

 • ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, vardarbības gadījumā);
 • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

    Daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteikta veida advokāta civilprocesa lietās var saņemt personas, kuras:

 • ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;
 • īpašuma stāvoklis atbilstošs juridiskās palīdzības saņemšanai.

    Trauksmes cēlējs valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt, nevērtējot tā mantisko stāvokli.

 

* Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, bezvalstnieks, Eiropas Savienības pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet tiesiski uzturas Latvijas Republikā un ārzemnieks (tai skaitā bēglis un persona, kurai ir piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā), kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, ja viņš tiesiski uzturas Latvijas Republikā un ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

 

Juridiskās palīdzības administrācija valsts garantēto juridisko palīdzību nodrošina:

1) Satversmes tiesas procesā personai, pēc kuras konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai;

2) civillietās (izņemot, ja lieta ir saistīta ar muitas vai nodokļu jautājumiem, tā attiecas uz prasījumu par goda un cieņas aizskaršanu, tā attiecas uz prasījumu, kas tieši saistīts ar personas saimniecisko darbību vai komercdarbību,  vai neatkarīgu profesionālo darbību u.c.);

3) administratīvajās lietās:

 • pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros;
 • lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros;
 • bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
 • administratīvajās lietās tiesā, kurās tiesa (tiesnesis) ir pieņēmusi lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli.

  Daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt noteikta veida advokātu civilprocesa lietās:

 • par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150000 euro;
 • par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.

 

Krimināllietās – aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai personas vēršas pie procesa virzītāja (izmeklētājs, prokurors vai tiesnesis) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai Juridiskās palīdzības administrācijā ir jāiesniedz:

1) aizpildīta iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa (http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas) un jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;

2)  dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību u. tml.  

 


   Iesnieguma veidlapu un informāciju par tās aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā (http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki), zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldībā, kur persona deklarēta vai tiesiski uzturas.

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk