Informācija presei

2019-04-29

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība trauksmes cēlējiem

 

    2019.gada 1.maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums, kas citastarp kā vienu no tiesību aizsardzības garantijām trauksmes cēlējam paredz tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

    Ja trauksmes celšanas rezultātā trauksmes cēlējam ir radušās nelabvēlīgas sekas, kuru risināšanai ir nepieciešama juridiskā palīdzība, viņam ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. 

    Juridiskās palīdzības saņemšanai jāvēršas:

1) Juridiskās palīdzības administrācijā – civiltiesiska strīda risināšanai ārpustiesas vai ierosinātā tiesvedībā (piemēram, ir uzteikts darba līgums) - https://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba145;

2) administratīvajā tiesā – administratīvajā lietā, ja tā ir atzīstama par sarežģītu, iesniedzot pieteikumu tiesai vai ierosinātā tiesvedībā (piemēram, civildienesta ierēdnim piemērots disciplinārsods) - https://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba-sarezgitajas-administrativajas-lietas-tiesa;

3) pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora, tiesneša) – uzsāktā  kriminālprocesā, ja persona atzīta par cietušo vai tai ir tiesības uz aizstāvību (piemēram, ja ļaunprātīgi izmantotas vai pārsniegtas dienesta pilnvaras) - https://jpa.gov.lv/aizstavibas-nodrosinasana-kriminalprocesa152.

    Juridiskās palīdzības sniegšanai personai tiek norīkots juridiskās palīdzības sniedzējs.

    Valsts nodrošina juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošanu un juridiskās palīdzības sniegšanu pirmstiesas procesā un tiesvedībā līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

 

    Samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam veic Juridiskās palīdzības administrācija.