Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2012-05-16

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

Izdarīt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178.nr.; 2011, 93., 132.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Juridiskās palīdzības pieprasītāja pienākumi un atbildība

(1) Personai nav tiesību ļaunprātīgi izmantot maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, savu īpašo situāciju, īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni juridiskās palīdzības saņemšanai.

(2) Personai ir pienākums laikus pieprasīt juridisko palīdzību, izņemot gadījumus, kad tas nav bijis iespējams objektīvu apstākļu dēļ.

(3) Personai ir pienākums līdzdarboties juridiskās palīdzības saņemšanas procesā, laikus un prasītajā apjomā iesniedzot Juridiskās palīdzības administrācijai vai juridiskās palīdzības sniedzējam nepieciešamo informāciju un dokumentus.

(4) Personai ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu iepriekš, izņemot gadījumus, kad tas nav bijis iespējams objektīvu apstākļu dēļ, informēt Juridiskās palīdzības administrāciju vai juridiskās palīdzības sniedzēju par to, ka tā nevar ierasties uz tikšanos ar juridiskās palīdzības sniedzēju vai uz tiesas sēdi.

(5) Juridiskās palīdzības saņemšanas laikā personai ir pienākums iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijai dokumentus, kas apliecina tās atbilstību šā likuma 3.pantā noteiktajām prasībām jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) beidzies iepriekš iesniegto dokumentu derīguma termiņš;

2) šā likuma 24.pantā minētajā gadījumā;

3) pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasījuma."

2. 6.pantā:

izslēgt 15.punktā vārdus "tā attiecas uz prasījumu par līguma saistību izpildi, ja";

papildināt pantu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16) attiecībā uz personu ir pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu, pamatojoties uz šā likuma 33.panta septītās daļas 4.punktu, un kopš šā lēmuma pieņemšanas nav pagājis gads;

17) saņemts juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par turpmākās juridiskās palīdzības nelietderību."

3. Aizstāt 14.1 pantā vārdus "tās puses" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.apakšpunktā minētās personas".

4. Izteikt 14.2 panta 1.1 daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Juridiskās palīdzības administrācija nenodrošina juridisko palīdzību ārvalstu prasītājiem un pieteikumu iesniedzējiem Padomes 2008.gada 18.decembra regulā (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās un Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu noteiktajos gadījumos."

5. Papildināt 22.panta trešo daļu pēc vārda "personas" ar vārdu "deklarētā".

6. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam. Kasācijas sūdzību izskata rakstveida procesā, un tam nav nepieciešama administratīvā procesa dalībnieku piekrišana."

7. 27.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ja rajona administratīvā tiesa to ir noraidījusi" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atkārtots iesniegums par juridisko palīdzību lietā par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata pieļaujams tikai tādā gadījumā, ja persona ir izpildījusi Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par to izdevumu samaksu, kuri saistīti ar iepriekšējo juridiskās palīdzības sniegšanu, ja šāds lēmums tika pieņemts, un pastāv vismaz viens no šādiem gadījumiem:

1) ir notikušas būtiskas izmaiņas personas īpašajā situācijā, īpašuma stāvoklī vai ienākumu līmenī;

2) persona ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu."

8. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Juridiskās palīdzības līgums un tā noslēgšana

(1) Juridiskās palīdzības līgums ir publisko tiesību līgums, kuru slēdz Juridiskās palīdzības administrācija ar juridiskās palīdzības sniedzēju.

(2) Juridiskās palīdzības līgumā norāda:

1) līdzējus;

2) juridiskās palīdzības sniedzēja kompetenci;

3) kāda veida juridisko palīdzību apņemas sniegt juridiskās palīdzības sniedzējs;

4) līdzēju atbildību;

5) norēķinu kārtību, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumus;

6) sniegtās juridiskās palīdzības kvalitātes kontroles kārtību;

7) līguma darbības termiņu;

8) sadarbības nosacījumus;

9) citus būtiskus līguma nosacījumus.

(3) Juridiskās palīdzības līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem.

(4) Juridiskās palīdzības līgumu ar personu, kura vēlas sniegt juridisko palīdzību, neslēdz, ja Juridiskās palīdzības administrācija iepriekš ir uzteikusi juridiskās palīdzības līgumu, izņemot gadījumu, kad juridiskās palīdzības līgums ir uzteikts, pamatojoties uz šā likuma 29.1 panta otrās daļas 1.punktu un persona ir attaisnota vai kriminālprocess izbeigts personu reabilitējošu apstākļu dēļ.

(5) Juridiskās palīdzības līgumu ar šā likuma 30.panta pirmās daļas 5.punkta ievaddaļā minēto personu nevar slēgt, ja šī persona neatbilst kādai no 30.panta pirmās daļas 5.punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajām prasībām vai tiek konstatēts kāds no šā likuma 29.1 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5.punktā minētajiem apstākļiem."

9. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Juridiskās palīdzības līguma izbeigšanās

(1) Juridiskās palīdzības līgums izbeidzas:

1) beidzoties līguma termiņam;

2) ar vienas puses uzteikumu;

3) pēc abu pušu savstarpējas vienošanās;

4) ar juridiskās palīdzības sniedzēja nāvi.

(2) Juridiskās palīdzības administrācija uzsaka juridiskās palīdzības līgumu ar šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētajiem juridiskās palīdzības sniedzējiem jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) juridiskās palīdzības sniedzējs ir tiesājamais, apsūdzētais vai aizdomās turētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) juridiskās palīdzības sniedzējs ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) juridiskās palīdzības sniedzējs ir notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet no soda izciešanas atbrīvots sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

4) pret juridiskās palīdzības sniedzēju sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu ir izbeigts kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

5) juridiskās palīdzības sniedzējs ir izslēgts no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaists no prokurora amata vai atcelts no zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga amata, zvērināta notāra, viņa palīga amata vai tiesneša amata;

6) juridiskās palīdzības sniedzējs bez pamatojuma atteicies sniegt vai atbilstoši norīkojumam nesniedz juridisko palīdzību vai neatbild uz Juridiskās palīdzības administrācijas aicinājumiem sniegt juridisko palīdzību;

7) juridiskās palīdzības sniedzējs norīkojumā norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla vairākkārt nav sasniedzams juridiskās palīdzības sniegšanas adresē un nav informējis Juridiskās palīdzības administrāciju par adreses maiņu;

8) juridiskās palīdzības sniedzēja rīcībā konstatēti citi šā likuma un juridiskās palīdzības līguma nosacījumu pārkāpumi (piemēram, juridiskās palīdzības sniedzējs rūpīgi un laikus nepilda juridiskās palīdzības līguma nosacījumus vai laikus nav iesniedzis Juridiskās palīdzības administrācijai paziņojumu par tās norīkojuma izpildi), kas var būt par pamatu juridiskās palīdzības līguma uzteikšanai.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija ne vēlāk kā mēnesi pirms līguma darbības beigām izvērtē sadarbību ar juridiskās palīdzības sniedzēju un pieņem lēmumu par atkārtota juridiskās palīdzības līguma slēgšanu."

10. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ir darbojusies juridiskajā specialitātē vismaz piecus gadus pēc šā punkta "a" apakšpunktā minētās kvalifikācijas iegūšanas;";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kas atbilst šādām prasībām:

a) ne mazāk kā piecus gadus nepārtraukti ir nodrošinājis juridiskās palīdzības sniegšanu,

b) nodrošina, ka juridisko palīdzību sniedz persona, kas atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 5.punktā minētajām prasībām,

c) tam nav pasludināts vai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process,

d) tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,

e) tā profesionālajā darbībā nav konstatētas pretlikumīgas darbības.";

izslēgt trešo daļu.

11. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Kārtība, kādā izskata iesniegumus par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu

(1) Šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētās personas, kuras vēlas sniegt juridisko palīdzību, iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai iesniegumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, pievienojot tajā norādītās ziņas apliecinošus dokumentus. Iesnieguma veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Juridiskās palīdzības administrācija izvērtē ziņu atbilstību iesniegumā norādītajam un pārbauda ziņas par personas reputāciju un kvalifikāciju.

(3) Pārbaudot šā likuma 30.panta pirmās daļas 5.punktā minētās personas reputāciju, Juridiskās palīdzības administrācijai ir tiesības pieprasīt informāciju par šā likuma 29.1 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punkta nosacījumiem, kā arī par personas izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācijai nepieciešama papildu informācija, lai pieņemtu lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, šā panta piektajā daļā minēto termiņu aptur līdz Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(5) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka personai ir attiecīga kvalifikācija, laba reputācija un tā atbilst šā likuma 30.panta pirmajā daļā minēto personu kategorijai, Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu ar konkrēto personu. Par pieņemto lēmumu Juridiskās palīdzības administrācija informē attiecīgo personu.

(6) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, atteikumu slēgt juridiskās palīdzības līgumu vai juridiskās palīdzības līguma uzteikumu persona var apstrīdēt un pārsūdzēt šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā."

12. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Juridiskās palīdzības sniedzēja novērtējums

(1) Pieņemot lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, Juridiskās palīdzības administrācija vērtē personas atbilstību šā likuma 30.pantā noteiktajām prasībām, kā arī šīs personas prasmes un reputāciju. Pieņemot lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu ar šā likuma 30.panta pirmās daļas 5.punktā minēto personu, Juridiskās palīdzības administrācija papildus vērtē šā likuma 29.panta piektajā daļā minētos apstākļus.

(2) Pieņemot lēmumu par atkārtota juridiskās palīdzības līguma slēgšanu vai vērtējot juridiskās palīdzības līguma uzteikšanu, Juridiskās palīdzības administrācija papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam vērtē sadarbību ar juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības līguma darbības laikā, juridiskās palīdzības pieprasītāju saņemtās sūdzības par juridiskās palīdzības sniedzēja darbības kvalitāti un komunikāciju, juridiskās palīdzības līgumā noteikto pienākumu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, kā arī šā likuma 29.1 panta otrajā daļā minētos apstākļus."

13. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Juridiskās palīdzības sniedzēja pienākumi un atbildība

(1) Juridiskās palīdzības sniedzējs sniedz juridisko palīdzību atbilstoši šā likuma un juridiskās palīdzības līguma nosacījumiem.

(2) Juridiskās palīdzības sniedzējs ir atbildīgs par sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti saskaņā ar šā likuma, citu normatīvo aktu un juridiskās palīdzības līguma nosacījumiem.

(3) Juridiskās palīdzības sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa profesionālās darbības dēļ.

(4) Juridiskās palīdzības administrācijai ir tiesības no juridiskās palīdzības sniedzēja šā likuma 35.pantā noteiktajā kārtībā piedzīt zaudējumus, kas Juridiskās palīdzības administrācijai radušies juridiskās palīdzības sniedzēja profesionālās darbības dēļ.

(5) Juridiskās palīdzības sniedzējs nedrīkst atteikties sniegt juridisko palīdzību, izņemot gadījumu, kad pieprasītā juridiskā palīdzība neatbilst juridiskās palīdzības līguma nosacījumiem vai šādu palīdzību nepieļauj ētiski apsvērumi vai normatīvajos aktos paredzētie ierobežojumi. Juridiskās palīdzības sniedzējs nekavējoties par to informē Juridiskās palīdzības administrāciju.

(6) Juridiskās palīdzības sniedzējam ir pienākums informēt Juridiskās palīdzības administrāciju, ja konstatēta juridiskās palīdzības saņēmēja neatbilstība šā likuma 3.pantā minētajiem nosacījumiem.

(7) Juridiskās palīdzības sniedzējs ievēro konfidencialitāti un, ievērojot šajā likumā un juridiskās palīdzības līgumā noteiktos nosacījumus, neizpauž trešajām personām informāciju, kas viņam kļuvusi zināma."

14. 33.pantā:

papildināt septīto daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) konstatē, ka ar juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistītie izdevumi ir nesamērīgi lieli salīdzinājumā ar prasījuma summu;

7) persona, pieprasot juridisko palīdzību, sniegusi nepatiesas ziņas.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Juridiskās palīdzības administrācijai ir tiesības apturēt lēmuma par juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildi, ja nepieciešams pieprasīt papildu informāciju juridiskās palīdzības nodrošināšanai. Pēc papildu informācijas saņemšanas Juridiskās palīdzības administrācija atjauno lēmuma par juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildi."

15. Izteikt 34.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) persona ļaunprātīgi izmanto tiesības uz juridisko palīdzību, tajā skaitā neievēro šā likuma 4.pantā noteiktos pienākumus."

16. 35.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieņem" ar vārdiem "var pieņemt";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "var apstrīdēt" ar vārdiem "un pārsūdzēt";

izslēgt piektās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja persona noteiktajā termiņā neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to šai personai.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Juridiskās palīdzības administrācijai, nodrošinot to izdevumu piedziņu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu, ir tiesības no personas, citām valsts un pašvaldību iestādēm pieprasīt nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības pieprasīt informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja par to izdevumu piedziņas procesu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Līdz dienai, kad stājas spēkā jauni šā likuma 31.panta pirmajā daļā minētie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka Ministru kabinets apstiprina iesnieguma par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu veidlapas paraugu, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 30.septembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.361 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēja statusa iegūšanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

18. Grozījumi šā likuma 14.2 panta 1.1 daļas pirmajā teikumā par tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Hāgas 2007.gada 23.novembra Konvencijas par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu spēkā stāšanos Eiropas Savienībā."

18. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 3.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 16.maijā

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk