Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Ētikas normu ievērošanas un pārkāpumu izskatīšanas noteikumi

  Ētikas normu ievērošanas un pārkāpumu izskatīšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Ētikas normu ievērošanas un pārkāpumu izskatīšanas noteikumi (turpmāk – iekšējie noteikumi) nosaka, kādas valsts pārvaldes vērtības un kādus ētikas - uzvedības un rīcības – pamatprincipus ievēro Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) ierēdņi un darbinieki (turpmāk – nodarbinātie), administrācijas nodarbināto tiesības, pienākumus un atbildību, pārkāpumu izskatīšanas kārtību un iekšējo noteikumu izpildi ar mērķi veicināt ētisko apziņu, darba un uzvedības kultūru, nostiprināt profesionālo ētiku, veicināt nodarbināto godprātīgu, atbildīgu un likumīgu darbību sabiedrības interesēs un vairot sabiedrības uzticību administrācijai un valsts pārvaldei.

 2. Administrācijā nodarbinātie rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra ieteikumos Nr.1 “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi” noteiktajām valsts pārvaldes vērtībām un tajās balstītajiem ētikas pamatprincipiem, kā arī uzvedības pamatprincipiem saskarsmē ar lobētājiem un rīcību ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas.

 II. Nodarbināto tiesības, pienākumi un atbildība

3. Nodarbinātajiem ir tiesības:

3.1. saņemt darba pienākumu un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

3.2.atbilstoši savai kompetencei, pieņemot lēmumus, brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli;

3.3. atteikties izpildīt administrācijas vadības un nodaļu vadītāju dotos uzdevumus, ja tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai iekšējiem noteikumiem;

3.4. saņemt adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņpilnu attieksmi;

3.5. uz privātās dzīves neaizskaramību.

4. Nodarbinātajiem ir pienākums:

4.1. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā, izvēlēties tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu;

4.2. izvairīties no konfliktiem administrācijā un ārpus tās;

4.3. atzīt neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un atvainoties;

4.4. atzīt un labot savas kļūdas;

4.5. informēt kolēģus par profesionāli aktuāliem jautājumiem un dalīties pieredzē, kas varētu būt noderīga arī citiem nodarbinātajiem;

4.6. ievērot darba videi piemērotu korektu uzvedību, ģērbšanās kultūru atbilstoši lietišķajai etiķetei, kas veicinātu sabiedrības uzticēšanos administrācijai un valsts pārvaldei;

4.7. neatklāt citiem profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju, ievērojot konfidencialitāti (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus), un neizmantot to personiskās interesēs, gūstot sev kādas priekšrocības;

4.8. sniegt pārbaudītu informāciju par administrāciju, tai skaitā par valsts pārvaldi un izteikties cieņpilni, veicinot izpratni par administrācijas un valsts pārvaldes lomu un darbu, tai skaitā paužot viedokli ārpus profesionālās darbības un sociālajos tīklos.

5. Par šo iekšējo noteikumu neievērošanu iestājas tajos paredzētā atbildība vai disciplināratbildība.

III. Pārkāpuma izskatīšanas kārtība

6. Normatīvajos aktos saistošo vērtību un ētikas pamatprincipu, kā arī uzvedības normu pārkāpumus, ja radušos problēmu nav iespējams objektīvi atrisināt, izskata Ētikas komisija.

7. Ētikas komisijas uzdevumi:

7.1. izskatīt un novērtēt iesniegtās sūdzības vai iesniegumus par administrācijā nodarbināto rīcību;

7.2. sniegt atzinumu administrācijas direktoram par konkrētas normatīvajos aktos saistošo vērtību un ētikas pamatprincipu uzvedības normas pārkāpuma faktu.

 8. Ētikas komisijas sastāvu apstiprina administrācijas direktors ar rīkojumu, kuras sastāvs vienlaikus ir arī uzticības personas ētikas jautājumos. Ētikas komisijas sastāvā iekļauj trīs administrācijā nodarbinātos, kuru profesionālā darbība izpelnījusies vispārēju administrācijas nodarbināto cieņu. Ētikas komisijas priekšsēdētāju ar balsu vairākumu ievēl no direktora rīkojumā minēto personu vidus.

 9. Ētikas komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc sūdzības vai iesnieguma saņemšanas, informējot par to pārējos Ētikas komisijas locekļus personīgi vai nosūtot paziņojumu elektroniski ne vēlāk kā divas darbdienas pirms sēdes.

10. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi Ētikas komisijas locekļi. Ētikas komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. Sēdes norise ir slēgta. Tajā piedalās tikai Ētikas komisijas locekļi.

11. Ētikas komisija nepieciešamības gadījumā uzaicina uz sēdi nodarbināto, kurš iesniedzis sūdzību vai iesniegumu, un nodarbināto, par kuru iesniegta sūdzība vai iesniegums.

12. Nodarbinātajam, kurš iesniedzis sūdzību vai iesniegumu, un nodarbinātajam, par kuru iesniegta sūdzība vai iesniegums, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli.

13. Ētikas komisija sūdzību vai iesniegumu izskata un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc sūdzības vai iesnieguma saņemšanas.

14. Sēdes tiek protokolētas.

15. Ētikas komisija pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Administrācijas direktoram Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

16. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana nodarbinātajiem sakarā ar sūdzības vai iesnieguma iesniegšanu.

17. Lēmumu par rīcību normatīvajos aktos saistošo vērtību un ētikas pamatprincipos noteikto normu pārkāpuma gadījumā pieņem administrācijas direktors, ņemot vērā šo iekšējo noteikumu 15.punktā minēto Ētikas komisijas lēmumu.

18. Ja nodarbinātā rīcība ir pretrunā ar normatīvajos aktos saistošo vērtību un ētikas pamatprincipu noteiktajām normām, administrācijas direktors var uzsākt disciplināratbildības izvērtēšanu saskaņā ar administrācijas iekšējiem noteikumiem darba kārtības jomā.

19. Ētikas komisijas darba dokumentācijai un materiāliem ir ierobežotas pieejamības statuss un tie tiek glabāti Administratīvās un finanšu vadības nodaļā.

 IV. Iekšējo noteikumu izpilde

20. Katrs nodarbinātais apliecina dokumentu vadības sistēmā, ka ir iepazinies ar normatīvajos aktos saistošajām vērtībām un ētikas pamatprincipiem un apņemas ievērot tajos noteikto.

21. Katrs nodarbinātais cenšas novērst un nepieļaut normatīvajos aktos saistošo vērtību un ētikas pamatprincipos noteikto prasību pārkāpšanu.

22. Situācijās, kas nav minētas šajos noteikumos, nodarbinātais rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk