Eiropas Savienība

 

    Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pārrobežu gadījumos

    Ņemot vērā to, ka juridiskās palīdzības sistēmas pastāv visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad atbilstoši Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvai 2003/8/EK, kuras mērķis ir pilnveidot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos, valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām ir tiesības pieprasīt pārrobežu strīdos civillietās.

    Pārrobežu strīds ir strīds, kurā tās puses, kura pieprasa juridisko palīdzību, pastāvīgā dzīvesvieta (domicils), laikā, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību, nav tiesas sēdes norises vai tiesas nolēmuma izpildīšanas valstī.

Līdz ar to, pastāv divas iespējas:

  • pārrobežu strīds norisinās Latvijā - šādos gadījumos Juridiskās palīdzības administrācija saņem citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes vai persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda cita ES dalībvalsts, pārsūtītu attiecīgu iesniegumu pārrobežu strīdā, to izskata Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
  • pārrobežu strīds norisinās ārpus Latvijas - ja persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir Latvijas Republikā, vēlas saņemt juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, tā Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz attiecīgu iesniegumu – veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tai pievieno nepieciešamos dokumentus (veidlapa pieejama - https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-lv.do). Šādos gadījumos Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina, to, ka pieprasījumam ir pievienoti visi apliecinošie dokumenti un to tulkojumi, par kuriem tai ir zināms, ka tie ir vajadzīgi, lai pieprasījumu izskatītu un septiņu dienu laikā pēc visu tulkojumu saņemšanas kopā ar noformētu juridiskās palīdzības pārsūtīšanas pieprasījuma veidlapu un nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

    Informāciju par juridiskās palīdzības pārrobežu strīdos saņemšanas iespējām un kārtību Jūs varat saņemt Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās mājas lapā https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-55-lv.do, sadaļā – Juridiskā palīdzība, ierodoties personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā Pils laukumā 4, Rīgā, vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

   Juridisko palīdzību kriminālprocesā dalībvalstis savā jurisdikcijā piešķir dalībvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Eiropas Savienības tiesību akti pašlaik neaptver juridisko palīdzību pārrobežu kriminālprocesā.

   Atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 14.2.pantā noteiktajam, juridisko palīdzību uzturēšanas līdzekļu piedziņai Eiropas Savienībā (Padomes 2008.gada 18.decembra Regulā (EK) Nr. 4/2009 noteiktajos gadījumos) nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija atrodas Pulkveža Brieža ielā 15, 2.stāvā, Rīgā, LV-1010. Tālrunis uzziņām: 67830626 Fakss: 67830636 E-pasts: pasts@ugf.gov.lv.

 

 

   Valsts kompensācija cietušajiem pārrobežu gadījumos

    Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/80/EK "Par kompensāciju noziegumos cietušajiem" (turpmāk – direktīva) noteic, ka katrā Eiropas Savienības dalībvalstī nacionālā līmenī ir jāievieš valsts kompensāciju sistēma, kas nodrošina noziegumos cietušo tiesības uz taisnīgu un samērīgu kompensāciju par nodarītajiem kaitējumiem neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Kopienas vietā noziegums izdarīts. Tās mērķis ir noteikt valsts kompensāciju cietušajiem mehānisma izveides un darbības vadlīnijas katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Kompensāciju tīšos noziegumos cietušajiem maksā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

   Ar šo direktīvu izveido sadarbības sistēmu, lai noziegumos cietušajiem atvieglotu kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos. Cietušie var vērsties iestādē dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta, un tai ir jāatvieglo visas praktiskās un valodu grūtības, kas rodas pārrobežu gadījumā.

Līdz ar to, pastāv divas iespējas:

  • cietušajam kaitējums radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā - Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pastāvīgi dzīvojošas personas pieprasījumu izmaksāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies Latvijas teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā. Minēto pieprasījumu iesniedz latviešu vai angļu valodā un to izskata likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajā kārtībā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Juridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte. Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa pieejama: https://jpa.gov.lv/valsts-kompensacijas-pieprasijuma-veidlapas.
  • cietušajiem kaitējums radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā - cietušajam, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Juridiskās palīdzības administrācija noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas saņemto pieprasījumu izvērtē atbilstoši savā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kas aizpildāma, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, pieejama http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/.

  Informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotajām valsts kompensācijas sistēmām Jūs varat saņemt Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta mājas lapā: https://e-justice.europa.eu/content_compensation_to_crime_victims-448-lv.do, sadaļā – Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, Juridiskās palīdzības administrācijā - Pils laukums 4, Rīgā, vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk