Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Biežāk uzdotie jautājumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līdzekļu piedziņu

 

1) Kādos gadījumos ir jāatmaksā ar valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā saistītie izdevumi?

    Ar juridisko palīdzību saistītos izdevumus pilnā apmērā jāatmaksā, ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka persona, kas saņēmusi juridisko palīdzību:

  • norādījusi īstenībai neatbilstošas ziņas, kas bijušas par pamatu juridiskās palīdzības saņemšanai;
  • ļaunprātīgi izmanto tiesības uz juridisko palīdzību, tajā skaitā neievēro Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 4.pantā noteiktos pienākumus (piem., nesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai vai juridiskās palīdzības sniedzējam nepieciešamo informāciju, dokumentus; neinformē Juridiskās palīdzības administrāciju vai juridiskās palīdzības sniedzēju par neierašanos uz tikšanos ar juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī uz tiesas sēdi);
  • nepamatoti saņēmusi juridisko palīdzību (piem., personai valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas laikā nav maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss).

    Persona, kas pieprasa juridisko palīdzību pārrobežu strīdā, samaksā tulkošanas izdevumus, kas segti no valsts budžeta, ja citas valsts kompetentā iestāde atsaka juridiskās palīdzības sniegšanu.

(Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 34.pants)

 

2) Kur jāveic maksājums ar valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā saistīto izdevumu atmaksai?

    Ar valsts nodrošināto juridisko palīdzību saistītie izdevumi atlīdzināmi šādā Valsts kases kontā:

    Saņēmējs:                  Valsts kase

    Reģistrācijas Nr.:         90000050138

    Konta Nr.:                   LV68TREL1060001239300

    Saņēmēja iestāde:       Valsts kase

    BIC kods:                    TRELLV22

    Iemaksas mērķis:         VNJP izmaksāto līdzekļu atmaksa, vārds, uzvārds

    Gadījumā, ja maksājums veikts citas personas vārdā, iemaksas mērķī jānorāda arī tā persona, par kuru veikts maksājums.

 

3) Vai var sadalīt daļās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā saistīto izdevumu atmaksu?

    Personai jāsamaksā ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistītie izdevumi 30 dienu laikā no Juridiskās palīdzības administrācijas pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  Iesniedzot motivētu rakstveida iesniegumu, persona var lūgt Juridiskās palīdzības administrāciju lēmumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu atmaksu sadalīt termiņos.

   Ja atmaksājamā summa tiek sadalīta termiņos, visa summa atmaksājama ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņu.

(Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 35.panta ceturtā, piektā un sestā daļa)

 

4) Vai var apstrīdēt, pārsūdzēt Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā izmaksāto līdzekļu piedziņu?

    Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

    Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot minēto apstrīdēšanas iesniegumu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

    Savukārt Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.

(Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 26.pants)

 

5) Vai personai ir jāpilda lēmums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā izmaksāto līdzekļu piedziņu, ja lēmums ir apstrīdēts vai pārsūdzēts?

    No apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas, lēmuma darbība tiek apturēta. Lēmuma darbība atjaunojas, ja Tieslietu ministrija atstājusi lēmumu negrozītu un beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai. (Administratīvā procesa likuma 80.panta pirmā daļa)

    Jāņem vērā, ka Tieslietu ministrijas lēmuma pārsūdzēšana tiesā administratīvā akta darbību neaptur un tas ir izpildāms.

(Administratīvā procesa likuma 80.panta otrā daļa un 185.panta ceturtā daļa)

 

6) Kas nodrošina lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā izmaksāto līdzekļu piedziņu piespiedu izpildi?

    Ja persona lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņu neizpilda un labprātīgi nesamaksā ar juridisko palīdzību saistītos izdevumus, Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par to izdevumu samaksu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu, nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 35.panta septītā daļa)

 

7) Kad ir izbeidzama valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā izmaksāto līdzekļu piedziņa?

    Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai izmaksāto līdzekļu piedziņas administratīvo lietu izbeidz, ja:

  • persona atmaksājusi līdzekļus valsts budžetā;
  • persona mirusi;
  • notecējis likumā noteiktais izpildu dokumenta iesniegšanas piespiedu izpildei termiņš.

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk