Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Biežāk uzdotie jautājumi par valsts kompensāciju cietušajiem piedziņu

 

1) Vai cietušajam jāpaziņo Juridiskās palīdzības administrācijai par saņemto kaitējuma kompensāciju?

    Iesniedzot valsts kompensācijas pieprasījumu, personai jānorāda ziņas par jau iepriekš saņemto kaitējuma kompensāciju par noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu.

    Gadījumā, ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, tostarp par saņemto kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, cietušajam līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 13.pants)

 

2) Kam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju?

    Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

  • cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;
  • noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.1 panta pirmā daļa)

 

3) Vai cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju piedzen no nepilngadīgā?

    Ja valsts kompensācija izmaksāta nepilngadīgam cietušajam, tad gadījumos, ja konstatēts pamats izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai no cietušā, pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir cietušā pārstāvim, kas realizējis nepilngadīgā tiesības uz valsts kompensāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.

    Savukārt, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs ir nepilngadīgs, tad cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju tas atmaksā subsidiāri ar vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.1 panta otrā un trešā daļa)

 

4) Cik ātri cietušajam vai noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir pienākums izpildīt Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu?

    Personai ir pienākums lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Gadījumā, ja persona neizpilda minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, aicinot izpildīt lēmumu 10 dienu laikā. Ja arī šajā laikā persona neizpilda lēmumu un neatmaksā izmaksāto valsts kompensāciju, tad Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 20., 21.pants)

 

5) Vai noziedzīga nodarījuma izdarītājam jāatmaksā cietušajam izmaksātā valsts kompensācija, ja kriminālprocess ir izbeigts?

    Noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir jāatmaksā cietušajam izmaksātā valsts kompensācija, ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ (piemēram, noslēgts izlīgums, piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis).

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 21.panta trešā daļa)

 

6) Vai noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir jāatmaksā cietušajam izmaksātā valsts kompensācija, ja kriminālprocess ir pabeigts, bet ar gala nolēmumu izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij nav piedzīta?

    Gadījumā, ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros cietušajam izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij ar spēkā stājušos gala nolēmumu nav piedzīta vai nav iespējams stāties cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja nodrošina likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 20.pantā noteiktajā kārtībā, t.i., izdodot administratīvo aktu – lēmumu par valsts kompensācijas piedziņu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 21.panta trešā daļa)

 

7) Kur jāveic maksājums cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas atmaksai?

    Cietušajam izmaksātā valsts kompensācija ieskaitāma šādā Valsts kases kontā:

    Saņēmējs:               Valsts kase

    Reģistrācijas Nr.:     90000050138

    Konta Nr.:               LV68TREL1060001239300

    Saņēmēja iestāde:   Valsts kase

    BIC kods:                TRELLV22

    Iemaksas mērķis:     valsts izmaksātās kompensācijas atmaksa, vārds, uzvārds, kriminālprocesa Nr.

 

8) Vai var sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās?

    Ja valsts kompensācija atmaksājama saskaņā ar Juridiskās palīdzības administrācijas izdotu lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, Juridiskās palīdzības administrācijai ir tiesības sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja no cietušā vai noziedzīga nodarījuma izdarītāja saņemts motivēts rakstveida iesniegums.

    Jāņem vērā, ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, tad visa summa atmaksājama piecu gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 19.panta 5.punkts)

    Savukārt, ja izmaksātā valsts kompensācija piedzīta ar tiesas nolēmumu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 638.panta ceturtajai daļai, notiesātajam, ja viņš 30 dienu laikā nevar to samaksāt, jāvēršas ar motivētu lūgumu par valsts izmaksātās kompensācijas samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos tiesā, kas pieņēma nolēmumu. Valsts izmaksātās kompensācijas samaksu tiesa var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam.

 

9) Vai var atlikt cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas atmaksu līdz kādam noteiktam periodam (piemēram, pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas)?

    Atbilstoši likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” regulējumam Juridiskās palīdzības administrācijai nav noteiktas tiesības atlikt izmaksātās valsts kompensācijas atmaksu, taču Juridiskās palīdzības administrācija atmaksājamo summu var sadalīt daļās (skatīt atbildi uz jautājumu Nr.8).

 

10) Kā notiek cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas personas?

    Ja noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas personas, tad cietušajam izmaksātā valsts kompensācija tiek piedzīta solidāri no visiem noziedzīga nodarījuma izdarītājiem. (Civillikuma 1675.pants)

   Solidāra saistība nozīmē to, ka katram noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir pienākums atmaksāt izmaksāto valsts kompensāciju nevis kādā daļā, bet pilnā apmērā.

 

11) Vai var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu?

    Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā.

    Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot minēto apstrīdēšanas iesniegumu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 23.pants)

 

12) Vai personai ir jāpilda lēmums par cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ja minētais lēmums ir apstrīdēts vai pārsūdzēts?

    No apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas, lēmuma darbība tiek apturēta. Lēmuma darbība atjaunojas, ja Tieslietu ministrija atstājusi lēmumu negrozītu un beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai.

(Administratīvā procesa likuma 80.panta pirmā daļa)

    Jāņem vērā, ka Tieslietu ministrijas lēmuma pārsūdzēšana tiesā administratīvā akta darbību neaptur un tas ir izpildāms.

(Administratīvā procesa likuma 80.panta otrā daļa un 185.panta ceturtā daļa)

 

13) Kas veic izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas piespiedu izpildi?

    Izmaksātās valsts kompensācijas piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz tiesas izdoto izpildu rakstu vai Juridiskās palīdzības administrācijas izpildrīkojumu.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 22.panta pirmā daļa un Kriminālprocesa likuma 634.1 panta pirmās daļas 5.punkts)

 

14) Vai var sastādīt izmaksātās valsts kompensācijas atmaksas grafiku, ja piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs?

   Juridiskās palīdzības administrācija nevar sadalīt daļās izmaksātās valsts kompensācijas atmaksu gadījumā, ja izpildu dokuments par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu ir nodots zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.

    Šādā gadījumā personai ir tiesības vērsties ar lūgumu pie zvērināta tiesu izpildītāja, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta.

 

15) Vai noziedzīga nodarījuma izdarītājam ir jāatmaksā cietušajam izmaksātā valsts kompensācija pilnā apmērā, ja noziedzīgs nodarījums pārkvalificēts uz mazāka smaguma noziedzīgu nodarījumu?

    Ja kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā izdarītais noziedzīgais nodarījums pārkvalificēts pēc cita Krimināllikuma panta, kas paredz vieglākas kaitējuma sekas vai atkārtotas ekspertīzes rezultātā noteiktas mazāk smagas kaitējuma sekas nekā tās par kurām kaitējuma kompensācija cietušajam izmaksāta, tad, lemjot par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja, piedzenama cietušajam izmaksātā valsts kompensācija tādā apmērā, kāds noteikts par attiecīgajām sekām likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7.panta otrajā daļā.

 

16) Kad ir izbeidzama izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa?

    Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu izbeidz, ja:

  • cietušajam izmaksātā valsts kompensācija atmaksāta valsts budžetā;
  • persona mirusi;
  • iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildes noilgums;
  • notecējis likumā noteiktais izpildu dokumentu iesniegšanas piespiedu izpildei termiņš.

(likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 25.pants)

 

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk