Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: pasts@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Biežāk uzdotie jautājumi par valsts kompensāciju cietušajiem

 

1. Kam ir tiesības saņemt valsts kompensāciju? 

    Tiesības uz valsts kompensāciju ir fiziskai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, ja  tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā:

1) ir iestājusies personas nāve (un par cietušo kriminālprocesā atzīts mirušā tuvinieks);

2) cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;

3) aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;

4) cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

5) cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

    Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav zināms vai nav saucams pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

 

  2. Kas nepieciešams valsts kompensācijas saņemšanai?

     Lai saņemtu kompensāciju, cietušajam jāaizpilda valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa (http://jpa.gov.lv/valsts-kompensacijas-pieprasijuma-veidlapas), kurai pievieno:

1) procesa virzītāja izziņu, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdi kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

2) spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ;

3) izpildu dokumentu, ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā bijis noteikts atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu un tas nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi. Ja izpildu dokuments iesniegts tiesu izpildītājam, tad pieprasījumā jānorāda, kuram tiesu izpildītājam tas iesniegts;

    Veidlapa pieejama Juridiskās palīdzības administrācijā, interneta vietnē www.jpa.gov.lv, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv vai pie procesa virzītāja (policijā, prokuratūrā, tiesā).

    Konsultāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

    Svarīgi! Ja valsts kompensācijas pieprasījumā sniegtajās ziņās notikušas izmaiņas, cietušajam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai.

  

3. Vēlos iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu, taču policijas iecirknī neizsniedza izziņu, kas jāpievieno pieprasījumam. Vai varu vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā?

    Ja procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa) Jums minēto izziņu neizsniedz, Jums ir tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, norādot tajā procesa virzītāju un kriminālprocesa numuru. Administrācija 7 dienu laikā pieprasīs nepieciešamo informāciju no procesa virzītāja, informējot par to Jūs.

     Norādām, ka pieprasot papildu informāciju, lēmuma pieņemšanas termiņš tiks apturēts līdz visas administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

     Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

 

 4. Kuras personas var būt par pārstāvi valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanai?

    Par nepilngadīgā cietušā likumisko pārstāvi var būt bērna vecāks, aizbildnis, bāriņtiesa (ja bērns ievietots audžu ģimenē) vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurā bērns ievietots, vadītājs.

    Par pilngadīgā cietušā likumisko pārstāvi var būt aizgādnis vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kurā persona ievietota, vadītājs.

    Cietušais vai viņa likumiskais pārstāvis var nodot pilnvarojumu citai personai, ievērojot Administratīvā procesa likuma 38.panta nosacījumus. Cietušā pārstāvis kriminālprocesā nevar iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu, ja nav likumīga pamata cietušā pārstāvībai iestādē adminisatīvajā procesā.

 

5. Kāds ir valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš?         

    Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt (piemēram, datums, kad persona uzzinājusi, ka atzīta par cietušo kriminālprocesā, uzzinājusi par tiesu medicīniskās ekspertīzes rezultātu, kas apstiprina noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājušās sekas, vai uzzinājusi par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc konkrēta Krimināllikuma panta).

     Personai, kura atzīta par cietušo līdz 2018.gada 31.decembrim, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš likumā noteikts viens gads.

Piemēram:

1) ja persona atzīta par cietušo 2018.gada 31.decembrī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2020.gada 1.janvārim (viens gads pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo);

2) ja persona atzīta par cietušo 2019.gada 1.janvārī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 2.janvārim (trīs gadi pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo);

3) ja persona atzīta par cietušo 2018.gada 3.decembrī, bet par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc konkrēta Krimināllikuma panta uzzināja 2019.gada 5.aprīlī, valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2020.gada 6.aprīlim (viens gads pēc dienas, uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod personai iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu).

 

6. Kāds ir valsts kompensācijas apmērs?

    Valsts kompensācijas apmērs noteikts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram.

    Valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.

                Valsts kompensāciju izmaksā:

1) 100% apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 90% apmērā, ja:

  • cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi;
  • cietušais ir izvarošanas vai seksuālās vardarbības upuris;
  • aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība;
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris.

3) 70% apmērā, ja:

  • nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • nepilngadīgs cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

4) 50% apmērā, ja:

  • cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • aizskarta cietušā tikumība vai neaizskaramība;
  • cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

    Ja noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, tad valsts kompensācijas apmērs ir 50% no apmēra, kas atbilstošs noziedzīgā nodarījuma sekām.

    Valsts kompensāciju aprēķina atbilstoši likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajam apmēram neatkarīgi no cietušā izdevumiem noziedzīgā nodarījuma seku novēršanā, bet ņemot vērā to atlīdzību, ko cietušajam jau samaksājis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs. No noziedzīga nodarījuma izdarītāja saņemtā atlīdzība jānorāda veidlapas 7.punktā.

 

7. Kāda ir valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas kārtība?

    Pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas Juridiskās palīdzības administrācija pārbauda, vai tas ir korekti aizpildīts un vai tam pievienotajos dokumentos ir visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.

     Ja nepieciešama papildu informācija, administrācija septiņu dienu laikā sagatavo pieprasījumu procesa virzītājam un informē par to cietušo.

     Kad saņemta visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai, administrācija viena mēneša laikā pieņem lēmumu par valsts kompensāciju.

 

8. Kad tiek izmaksāta valsts kompensācija?

     Valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā viena mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

     Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā norēķinu kontā.

     Valsts kompensācija skaidrā naudā netiek izmaksāta.

 

9. Vai valsts kompensācijas pieprasījumā var norādīt citas personas norēķinu kontu valsts kompensācijas saņemšanai?

    Jā, valsts kompensācijas pieprasījumā var norādīt arī citas personas, kurai cietušais uzticas, norēķinu kontu. Tādā gadījumā veidlapas 8.4.apakšpunktā jānorāda šīs personas vārds, uzvārds un personas kods.

 

10. Vai no izmaksātās valsts kompensācijas cietušajiem tiek ieturēts nodoklis?

     No valsts kompensācijas, kas tiek izmaksāta likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktajos gadījumos, nodoklis netiek ieturēts.

 

11. Kādos gadījumos valsts kompensācija netiek izmaksāta?

     Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) pieprasīta nepamatoti (piemēram, persona nav atzīta par cietušo kriminālprocesā, nav noticis noziedzīgs nodarījums, noziedzīgais nodarījums nav kvalificēts kā tīši izdarīts, noziedzīga nodarījuma rezultātā nav iestājušās likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 3.panta ceturtajā daļā noteiktās sekas);

2) nokavēts likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktais pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš ir nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to. 

 

12. Vai ir tiesības uz valsts kompensāciju, ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā?

     Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

     Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu fiziskai personai, kurai ceļu satiksmes negadījumā nodarīts veselības kaitējums, izņemot ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa vadītāju, ir tiesības saņemt tā rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

     Papildu informāciju var saņemt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā Rīgā, Toma ielā 4 (https://www.ltab.lv/biezak-uzdotie-jautajumi/).

 

13. Kā paziņo lēmumu izmaksāt vai atteikt izmaksāt valsts kompensāciju?

     Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt paziņo rakstveidā, nosūtot uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

     Ja cietušais valsts kompensācijas pieprasījumā norādījis, ka vēlas lēmumu saņemt e-pastā, administrācija uz norādīto adresi nosūta elektroniski parakstītu dokumentu. Lai to atvērtu, jāizmanto tam paredzētā portāla www.eparaksts.lv bezmaksas funkcionalitāte Pārbaudīt vai parakstīt (video pamācība: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/edokumentu_parbaude/Ka_parbaudit_eParakstitu_dokumentu_portala_eParakstslv).

 

14. Kā var apstrīdēt lēmumu par valsts kompensāciju?

     Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot sūdzību Juridiskās palīdzības administrācijai. Administrācija sūdzību kopā ar lietu pārsūta Tieslietu ministrijai.

     Tieslietu ministrijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā.

 

15. Noziedzīga nodarījuma rezultātā man nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi. Vai man ir tiesības iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu pašam, ja 18 gadu vecumu sasniegšu pēc pāris mēnešiem?

    Ja esat nepilngadīga persona, tiesības iesniegt Juridiskās palīdzības administrācijā valsts kompensācijas pieprasījumu ir Jūsu likumiskajam pārstāvim (vecāki, aizbildņi). Administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā norēķinu kontā.

    Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

 

16. Vai iespējams saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm?

    Cietušajam, kurš patstāvīgi dzīvo Latvijā un kuram radies kaitējums citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā, ir tiesības tieši vai ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Administrācija septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

     Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

 

17. Vai valsts kompensāciju izmaksā, ja nav uzsākts kriminālprocess?

   Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja nav uzsākts kriminālprocess un persona nav atzīta par cietušo Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

18. Vai valsts kompensāciju izmaksā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atlīdzinājis ārstēšanās izdevumus?

    Ja cietušais no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

 

19. Esmu atzīts par cietušo kriminālprocesā, noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies divu personu nāve. Vai man ir tiesības iesniegt pieprasījumu un saņemt divas valsts kompensācijas?

    Ja persona atzīta par cietušo saistībā ar vairāku personu nāvi, kas iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā, tad cietušajam izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši to personu skaitam, kuru nāve iestājusies noziedzīga nodarījuma rezultātā.

 

20. Esmu atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā man nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi un kļuvu par seksuālās vardarbības upuri. Vai man ir tiesības saņemt divas valsts kompensācijas? 

    Likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikts, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā personai vienlaikus ir iestājušās vairākas šā likuma 7.panta otrajā daļā minētās sekas, valsts kompensācija tiek izmaksāta vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām. Proti, šādā gadījumā Jūs saņemsiet valsts kompensāciju 90% apmērā saistībā ar seksuālo vardarbību. 

 

21. Vai varu pieprasīt valsts kompensāciju kriminālprocesā, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā mira mans brālis? Visus bēru izdevumus sedzu viena.

    Valsts kompensāciju izmaksā personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par cietušo. Kriminālprocesa likuma 95.panta trešajā daļā noteikts, ja persona mirusi, cietušais kriminālprocesā var būt kāds no mirušā tuviniekiem. Jūsu lūgumu atzīt par cietušo kriminālprocesā kompetents izlemt procesa virzītājs – izmeklētājs, prokurors vai tiesa.

 

22. Noziedzīga nodarījuma rezultātā tiku piekauts, kriminālprocesā esmu atzīts par cietušo. Tiesas sēdes datums vēl nav noteikts, esmu pieprasījis apsūdzētajiem materiālos zaudējumus. Kā man rīkoties, ja  Juridiskās palīdzības administrācija iesniegumu izskata mēneša laikā?

     Valsts kompensācijas pieprasījumu var iesniegt tiklīdz kriminālprocesā esat atzīts par cietušo, proti, nav nepieciešams gaidīt līdz tiesai. Šajā gadījumā būtiski nenokavēt kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņu (skat. 5.atbildi). Lai saņemtu kompensāciju, cietušajam jāaizpilda valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa un jāpievieno dokumenti (skat. 2.atbildi, 16.atbildi).

     Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80 00 18 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas sīkdatnes.
Atļaut visas sīkdatnes Noraidīt sīkdatnes Uzzināt vairāk