Statistika

Par 2017.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

58 67 74  54                  253

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

59  50 66  62                 237

t.sk., personas nāve

9  4  11  16                  40

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 11  8  13 14                  46

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  0 0                  1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 15  11  6  12                  44

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 23  27  36  20                  106

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0  0                  0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

5  8  10  2                  25

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 79991,85  89962,85  60271,43  69795,00                 300021,13

t.sk., personas nāve

 21275,00  18499,99  9400,00  19650,00                 68824,99

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

19693,99  12985,00 16870,00  14040,00                 63588,99

t.sk., cilvēku tirdzniecība

2590,00 1295,00 0,00  0,00                  3885,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

19285,00  23310,00  9170,00  9980,00                 61745,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

17147,86 33872,86  24831,43  26125,00                 101977,15

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00  0,00  0,00                 0,00

 

 Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161 160  191  134                 646

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

129  128  149  93                  499

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

19  18  30 19                 86

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 19  16  33  15                 83

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

 1  6  3  4                  14

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 162384,44  163012,61 202483,40 182705,38                 710585,83

t.sk., administratīvajās lietās

337,19 84,75 1006,00 852,36                 2280,30

t.sk., civillietās

 10814,67 11337,04 13358,79  10151,16                  45661,66

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 150869,98  151185,32  187543,61  171136,86                 660735,77

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 362,60  405,50  575,00  565,00                 1908,10

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

116  114 115 116                  

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits

1702  2089 2372 2032                 8195

pēc JPA norīkojuma

171 206  215 207                 799

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1516 1875  2152  1825                  7368

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

15  8  5  0                 28

2016.gads

2015.gads

2014.gads