Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

 

Pētījumi

Pētījums „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā”

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt 3 (trīs) Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi attiecībā uz cietušo kompensācijas mehānismu, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai pilnveidotu cietušo kompensāciju mehānismu Latvijā.

Pētījums tapis Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas īstenotā projekta „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” ietvaros.

Pētījums „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā”

 


Pētījums „Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā”

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot cietušo vajadzību nodrošinājumu Latvijā, apkopot ārvalstu praksi un izstrādāt rekomendācijas cietušo atbalsta sistēmas izveidei Latvijā.

Pētījums tapis sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” īstenotā projekta „Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem – Latvijā un citur” ietvaros.

Pētījuma kopsavilkums:

Pētījuma kopsavilkums „Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā”

 


Juridiskās palīdzības administrācijas darbības izvērtējums: Pētījuma rezultātu pārskats

Pētījuma mērķis ir iegūt ar zinātniskām pētniecības metodēm pamatotu informāciju Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk - arī JPA) kā institūcijas darbības izvērtējumam.

Lai sasniegtu pētījumā izvirzīto mērķi, projekta gaitā tika īstenotas vairākas savstarpēji papildinošas metodes:

-       Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai izvērtētu JPA darbības nepieciešamību;

-       intervijas ar JPA sadarbības partneriem - valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem;

-       JPA klientu aptauja, lai uzzinātu respondentu domas par JPA darbību, viedokli par savstarpējo sadarbību un nepieciešamajām aktivitātēm institūcijas darbības uzlabošanai.

Pētījumu īstenoja SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” laikā no 2007.gada janvāra līdz 2008.gada janvārim.

Pilns pētījuma noslēguma ziņojums:

Juridiskās palīdzības administrācijas darbības izvērtējums: Pētījuma rezultātu pārskats

 


Juridisko pakalpojumu tirgus cenas

Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas institūts” veica pētījumu „Juridisko pakalpojumu tirgus cenas”.

Pētījuma mērķis ir uzzināt esošās juridisko pakalpojumu tirgus cenas un juridiskās palīdzības sniedzēju vērtējumu par juridisko pakalpojumu taksēm maznodrošinātajiem.

Juridisko pakalpojumu tirgus cenas tika izpētītas šādiem pakalpojumiem:

-       Konsultācijas;

-       Procesuāla dokumenta sagatavošana, kas nav kasācijas vai apelācijas sūdzība;

-       Apelācijas un kasācijas sūdzības sagatavošana;

-       Pārstāvība tiesā.

Dati tika iegūti laika posmā no 2007.gada novembra līdz decembrim, aptaujājot 962 respondentus – zvērinātus advokātus, advokātu palīgus un juristus.

No pētījuma izriet, ka apmaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību ir nepietiekošs un tas neveicina juridiskās palīdzības sniedzēju darba kvalitāti. Iegūtie rezultāti norāda, ka aplūkotais jautājumu loks ir aktuāls un ir nepieciešams dažādu nozaru speciālistu kompleksais skatījumus uz šo problemātiku. Vienlaikus iegūtie pētījuma dati var kalpot juridisko pakalpojumu apmaksas apmēra izvērtēšanai.

Pilns pētījuma kopsavilkums:

Juridisko pakalpojumu tirgus cenas

 


Pētījums „Ekonomiskā pamatojuma izstrāde Juridiskās palīdzības administrācijas struktūrvienību izveidošanai Latvijas reģionos”

Pētījuma mērķis ir analizēt Juridiskās palīdzības administrācijas sniegto sociāli tiesisko pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību Latvijas reģionos.

Pētījumā analizētas normatīvajos aktos JPA noteiktās primārās mērķauditorijas – trūcīgas un maznodrošinātas personas un noziegumos cietušie – pēc šādiem kritērijiem:

-        iedzīvotāju izkliede reģionos;

-        iedzīvotāju ienākumi;

-        nodarbinātība un bezdarbs;

-        trūcīgo un maznodrošināto personu īpatsvars;

-        reģionālā attīstība un infrastruktūra;

-        juridiskās palīdzības sniedzēju izkliede reģionos;

-        noziedzības līmenis.

Pētījuma gaitā tika analizēti normatīvie akti un statistikas dati, kā arī veikta pašvaldību aptauja un iedzīvotāju aptauja.

Dati analizēti gan valsts, gan reģionālā griezumā.

Pētījumu īstenoja SIA „Somese” no 2007.gada februāra līdz maijam.

Pilns pētījuma noslēguma ziņojums:

Pētījums „Ekonomiskā pamatojuma izstrāde Juridiskās palīdzības administrācijas struktūrvienību izveidošanai Latvijas reģionos”